"Departure & Arrival Point" vum Wanterstage

Hei ass den "Departure & Arrival Point" vum Wanterstage. Sief um 00h30 op der Plaz fir datt mer och um 1h00 fort kommen. 

 

Denk och un d'Iessen an Gedrénks fir ënnerwee!